info@bonfan.ir ۰۲۱-۲۲۳۵۶۵۵۶

محصولات ما

آسیاب گلوله ای

اطلاعات بیشتر ...

سلول فلوتاسیون

اطلاعات بیشتر ...

نرم افزار تعمیر و نگهداری (PM)

اطلاعات بیشتر ...

دپارتمان های ما


دپارتمانهای ما

•متن آزمایشی

•متن آزمایشی


دپارتمانهای ما

•متن آزمایشی

•متن آزمایشی


دپارتمانهای ما

•متن آزمایشی

•متن آزمایشی


دپارتمانهای ما

•متن آزمایشی

•متن آزمایشی


متن آزمایشی آیین نامه اجرایی آیین نامه اجرایی آیین نامه اجرایی آیین نامه اجرایی 

آیین نامه اجرایی آیین نامه اجرایی آیین نامه اجرایی 

آیین نامه اجرایی 

 

فعالیت های ما

+40

تعداد پرسنل

+50

پروژه های انجام شده

%60

رشد فعالیت های شرکت

+200

حجم پروژه ها (میلیارد ریال)

مجوزها و تاییدیه های فنی